Ubezpieczenia

1. WARUNKI UBEZPIECZENIA KL, NNW, Bagaż, OC, Choroby Przewlekłe "BEZPIECZNE PODRÓŻE"

IMPREZY ORGANIZOWANE ZA GRANICĄ 

Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Wygoda Travel Sp. z o.o. (wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej w wariancie: PAKIET PODSTAWOWY – w Signal Iduna Polska TU S.A na kwotę:

 • do 12 000 EUR - KL (koszty leczenia, zakres obejmuje równiez wypadki zwiazane z uprawianiem sportów extremalnych)
 • do 6 000 EUR - KR (koszty ratownictwa, zawiera się w KL)
 • 800 PLN - bagaż - sprawdź warunki
 • 10 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 10 000 EUR - OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów i amatorskim uprawianiem  sportów zimowych)

Polisa obejmuje także:

 • ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami, pomoc tłumacza podczas kontaktu z ubezpieczycielem, rozmowę telefoniczną z lekarzem w języku polskim, zdarzenia mające związek z prowadzeniem pojazdu mechanicznego gdy zawartość alkoholu w organizmie jest niższa niż 0,5‰ stężenia alkoholu we krwi (sprawdź warunki ubezpieczenia)
 • OC w życiu prywatnym do 10 000 Euro.
  Ubezpieczenie OC nie obejmuje 
  szkód związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka

UWAGA: BARDZO PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI

Nie ryzykuj i wykup pełne ubezpieczenie w wariancie: PAKIET REKOMENDOWANY lub PAKIET SUPER, (które dają m.in. ochronę w przypadku zachorowania na Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami), posiadają dużo szerszy zakres assistance m.in. wyższe sumy ubezpieczenia, które uchronią przed sytuacją gdy suma ubezpieczenia podstawowego nie pokryje wszystkich kosztów związanych z leczeniem zagranicą zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. oraz Dokumentem Zawierającym Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie podstawowe jest przygotowane na sumy minimalne i zakresem assistance podstawowym.

DLATEGO! sugerujemy rozszerzenie ubezpieczenia o PAKIET REKOMENDOWANY lub PAKIET SUPER. 
Pakiety zostały przygotowane specjalnie z myślą o naszych klientach.
 

PAKIET REKOMENDOWANY Bezpieczne Podróże - zakres super assistance 
-
 tylko 1,25 EUR/os./dzień
PAKIET SUPER Bezpieczne Podróże - zakres super assistance 
-
 tylko 2,5 EUR/os./dzień
 • do 35 000 EUR - KL (koszty leczenia, zakres obejmuje równiez wypadki zwiazane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka)
 • do 6 000 EUR - KR (koszty ratownictwa zawarte w KL)
 • 1 000 PLN - bagaż - sprawdź warunki
 • 15 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 1 500 PLN - SS (sprzet sportowy)
 • 25 000 EUR - OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów i amatorskim uprawianiem  sportów zimowych)

Ochroną ubezpieczeniową jest objęte również ryzyko zaostrzenia choroby przewlekłej. 

 • do 100 000 EUR - KL (koszty leczenia, zakres obejmuje równiez wypadki zwiazane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka)
 • do 6 000 EUR - KR (koszty ratownictwa zawarte w KL)
 • 1 500 PLN - bagaż - sprawdź warunki
 • 30 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 1 500 PLN - SS (sprzet sportowy)
 • 50 000 EUR - OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów i amatorskim uprawianiem  sportów zimowych)

Ochroną ubezpieczeniową jest objęte również ryzyko zaostrzenia choroby przewlekłej. 

Przy odpowiedzialności cywilnej tzw. OC w życiu prywatnym górna granica odpowiedzialności w Pakiecie Rekomendowanym  wynosi 25 000 EUR. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę. 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z Amatorskim Uprawianiem Sportów, a także, za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania Sportów Zimowych - sprawdź warunki.

W przypadku szkód będących następstwem Amatorskiego Uprawiania Sportu lub uprawiania Sportów Zimowych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.

Przy odpowiedzialności cywilnej tzw. OC w życiu prywatnym górna granica odpowiedzialności w Pakiecie SUPER wynosi 50 000 EUR. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę. 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z Amatorskim Uprawianiem Sportów, a także, za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania Sportów Zimowych - sprawdź warunki.

W przypadku szkód będących następstwem Amatorskiego Uprawiania Sportu lub uprawiania Sportów Zimowych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.

Składka na dodatkowe ubezpieczenie PAKIET REKOMENDOWANY jest uzależniona od długości wyjazdu i każdorazowo widoczna w formularzu rezerwacyjnym przy zakładaniu rezerwacji. Przy imprezie turystycznej 10 dniowej dopłata 12,5 EUR/os., 8 dniowej dopłata 10 EUR/os.

Składka na dodatkowe ubezpieczenie PAKIET SUPER jest uzależniona od długości wyjazdu i każdorazowo widoczna w formularzu rezerwacyjnym przy zakładaniu rezerwacji. Przy imprezie turystycznej 10 dniowej dopłata 25 EUR/os., 8 dniowej dopłata 20 EUR/os.                                 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże -  zatwierdzone uchwałą nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. oraz Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. - (pobierz)

Choroba przewlekła - wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

W sezonie zimowym ubezpieczenie obejmuje także ewentualne wypadki na stoku związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego na wyznaczonych trasach. UWAGA: ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które uległy wypadkowi pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających. 

Przy wyjeździe z własnym transportem (dojazd własny) – Klienci podróżujący dojazdem własnym są objęci ubezpieczeniem od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia pobytu w hotelu/apartamencie do godziny 23:59 w dniu zakończenia pobytu, wg dat wymienionych na Umowie - Zgłoszeniu. W tym czasie należy dotrzeć do miejsca zakwaterowania bądź Polski w drodze powrotnej. Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia KL, NNW, Bagaż pokrywające ekstra dni podróży.

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. Karta EKUZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju w przypadku leczenia w publicznych placówkach medycznych ale pamiętajmy, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów i nie pokrywa leczenia w prywatnych placówkach medycznych dlatego zalecamy rozszerzenie ubezpieczenia podstawowego.
Informacje na temat karty NFZ:225726000 / www.nfz.gov.pl


IMPREZY ORGANIZOWANE W POLSCE

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez organizowanych przez Wygoda Travel na terenie Polski ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

 • NW (nieszczęśliwe wypadki) do 10 000 zł

ażne informacje dotyczące ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie podstawowe obejmuje m.in. wypadki na stoku (transport ze stoku, leczenie szpitalne, ew. transport do kraju) oraz OC narciarza. W przypadku wystąpienia szkody konieczna jest wyłącznie znajomość nr polisy (np. w szpitalu, w centrum alarmowym). Instrukcja postępowania w razie wystąpnie szkody jest przesyłana w wiadomościach e-mail przy potwierdzeniu rezerwacji oraz przed wyjazdem, a także jest dostępna na naszej stronie internetowej w dziale Dokumenty. Znajdziecie ją również u naszych rezydentów oraz pod tym linkiem
 • Zgodnie z wymogami ustawy o turystyce biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego, czy posiadają już ew. inne ubezpieczenie. W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o niej Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela (tel: 0048 22 864 55 26, SMS: +48 661 000 888).
 • Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
 • Numery telefonów centrum alarmowego oraz numer polisy uczestnicy wyjazdu mają odnotowany na voucherze. Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobą ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski po otrzymaniu stosownych dokumentów od lekarzy za granicą. Zapoznaj się z instrukcją postępowania.
 • Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Wygoda Travel Sp. z o.o. na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i TU Signal Iduna. Wygoda Travel Sp. z o.o. nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W myśl Warunków Ubezpieczenia drobne wydatki związane z kosztami leczenia (np. zakup podstawowych lekarstw, do kwoty 100 EUR) ponosi klient a Ubezpieczyciel zwraca je po powrocie do kraju, na podstawie rachunków.
 • Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże.
 • Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są np. przypadki zajść pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wypadki, do których doszło na skutek jazdy poza oznakowanymi trasami, oraz leczenie stomatologiczne. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże. Jego znajomość potwierdzają Państwo, podpisując formularz Umowy-Zgłoszenia.
 • Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
 • Osoba ubezpieczona zwalnia lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.

Więcej szczegółów na www.signal-iduna.pl lub poprzez kontakt bezpośredni z naszym biurem.

 Instrukcja Postepowania dla Ubezpieczonych - dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż - Signal Iduna - zobacz więcej

 Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych - SIGNAL IDUNA - zobacz więcej

2. WARUNKI UBEZPIECZENIA Koszty Imprezy Turystycznej BEZPIECZNE REZERWACJE

Proponujemy Państwu opcjonalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dające możliwość zwrotu 100% wartości imprezy turystycznej.

Ubezpieczenie w dwóch wariantach:

1) Opcja RG18_3 -  koszty rezygnacji z imprezy turystycznej + kwaranatanna. (+4.49%)

2) Opcja RGRGS18_3 -  koszty rezygnacji z imprezy turystycznej  z przerwaniem (kwarantanna) (+6.82%)

Do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej  włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:

- Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, - Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji:

 1. Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną,
 2. śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich,
 3. Obowiązkowej kwarantanny* (wariant RGRGS18_3) Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci*** Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),
 4. Izolacji** Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci*** Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia  imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),
 5. odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci*** Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

*/**/*** - patrz definicje poniżej

 • Ubezpiecznie od rezygancji obejmuje również ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych stwierdzonych przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich.

  Powyższa klauzula została wprowadzona zgodnie z §1 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.

Definicje:

 1. Epidemia choroby zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w środkach masowego przekazu, w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez władze państwowe kraju docelowego podróży lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny Inspektorat Sanitarny lub Światową Organizację Zdrowia lub inne organy krajowe lub międzynarodowe.
 2. Pandemia – Epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze części kontynentu, kilku kontynentów lub całego świata; Pandemię ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia.
 3. Obowiązkowa kwarantanna* – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju docelowego podróży, krajów tranzytowych na trasie podróży lub podróżnych powracających do kraju zamieszkania. Kwarantanna jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
 4. Izolacja** - odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami (również w warunkach domowych), który po zbadaniu przez lekarza nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja jest  potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
 5. Dzieci*** – osoby (również przysposobione), które w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej  nie ukończyły 18 roku życia, wskazane w jednej umowie z biurem podróży i zakwaterowane razem z rodzicami lub w oddzielnym pokoju.

Posiadając ubezpieczenie od rezygnacji, przysługuje zwrot do 100 % poniesionych kosztów imprezy turystycznej* jeśli zaistnieje powód rezygnacji określony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.
*Koszt imprezy turystycznej to = cena imprezy turystycznej - kwota/stawka za ubezpieczenie "Bezpieczne rezerwacje".


Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową od dnia następnego po zakupieniu imprezy turystycznej do jej rozpoczecia. 

Ubezpieczenie Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje" nabywane jest dodatkowo i dotyczy wszystkich osób zgłoszonych w Umowie-Zgłoszeniu w imprezie turystycznej.

Choroba przewlekła – choroba, która była leczona w ciągu 5 lat poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jest uznana za przewlekłą zgodnie z ogólną wiedzą medyczną.

Sprawdź przedmiot, zakres ubezpiecznia i ograniczenia odpowiedzialności: Ogólne Warunki Ubezpiecznia Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje" paragraf 8, 10 i 11.


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej należy:

 • nie później niż w ciągu 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia, które stało się przyczyna rezygnacji, poinformować o tym biuro podróży i złożyć w biurze wymagane dokumenty zgłoszenia rezygnacji
 • w ciągu 7 dni od daty zdarzenia lub poinformowania biura dostarczyć do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:
  • druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wraz z załącznikiem Nr 1 do wniosku zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji
  • umowę o imprezę turystyczną wraz z Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • oryginały rachunków i dowodów wniesionych opłat
  • oświadczenie o złożonej w biurze podróży rezygnacji z imprezy turystycznej poświadczone przez to biuro
  • dokumentację medyczną z przeprowadzonego leczenia potwierdzającą konieczność rezygnacji
  • zaświadczenie policji o wystąpieniu szkody w mieniu

Informujemy, iż specjaliści SIGNAL IDUNA skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.

KONTAKT:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Biuro Obsługi Roszczeń, Ul. Przyokopowa 31
01 – 208 Warszawa, Tel. +48 22 50 56 160

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje"

 Druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych - SIGNAL IDUNA - zobacz więcej

3. INNE